جراحی زیبایی بینی به روش باز و بسته

برای انجام جراحی زیبایی بینی دو تکنیک وجود دارد روش بسته و روش باز.

در روش بسته جراحی بینی که روش قدیمی تری است برش ها در داخل بینی است. ودر روش باز جراحی بینی برش ها به صورت میانه روی پوست است.

انتخاب روش باز یا بسته فاکتورهای مهمی دارد که از جمله این فاکتورها میتوان به مهارت و تجربه جراح در هر کدام از این روشها اشاره کرد.


فرم تماس

themecircle.net