بینی (2)

نمونه بینی با نوک بسیار افتاده و استخونی

بینی با نوک بسیار افتاده و استخونی