بینی گوشتی (3)

بینی استخوانی با نوک پهن و افتاده

بینی استخوانی با نوک پهن و افتاده