عمل ترمیمی بینی یک عمل جراحی بینی است که برای دومین بار برای یک بینی که قبلا جراحی زیبایی شده، صورت می گیرد . البته امکان عمل برای بار سوم و چهارم  وجود دارد. مقصود این عمل این است که روی بینی که قبلا جراحی زیبایی انجام شده و بیمار از نتیجه آن رضایت ندارد ، بعد از گذشت مدتی اصلاحات لازم صورت گیرد. بنابراین نام درست تر این جراحی عمل ثانویه بینی می باشد.در این مقاله دکتر ماریا مرادی ، بهترین جراح بینی تهران ، توضیحات جامعی در مورد جراحی ترمیمی بینی ارائه میدهند.