چه کسی برای اولین بار زیر تیغ جراحی پلاستیک رفت؟

در جنگ جهانی اول سربازانی وجود داشتند که جراحت های بسیاری دیده بودند و این در شکل صورت آنها تاثیراتی داشت. در این میان دکتر هارولد گیلیز نخستین جراح پلاستیک خواستار این شد تا به سربازان مجروح کمک کند و چهره آنها را به حالت عادی برساند.

جراحی پلاستیک ویلیام اسپرکلی که یکی از سربازان جنگ جهانی بود توسط دکتر "گیلیز "صورت گرفته است.

دکتر گیلیز این جراح ماهر 11هزار جراحی را بین سال های 1917 تا 1925 در بیمارستان کویین به ثبت رساندند. در طول جنگ جهانی دوهزار و 328 سرباز در این بیمارستان به وسیله دکتر هارولد گیلیز مداوا شدند.


لیست اخبار

فرم تماس

themecircle.net