عمل جراحی تلطیف صدا

آیا میدانید که چنانچه از زمختی و مردانه بودن صدایتان ناراضی هستید با عمل جراحی بر روی حنجره تان می توان صدایتان را تلطیف و زنانه  نمود.


لیست اخبار

فرم تماس

themecircle.net