فیلم عمل بینی

نتیجه جراحی بینی

جراحی زیبایی پلک

تامپون بینی

جراحی زیبایی پلک

جراحی زیبایی بینی گوشتی

تزریق فیلر

تزریق فیلر

نمونه کار

جراحی زیبایی پلک

استفاده از غضروف در جراحی بینی

فیلم عمل بینی گوشتی

برداشتن گچ بینی

چسب زدن بینی

نتیجه جراحی بینی بعد از یک ماه

جراحی زیبایی پلک

جراحی زیبایی گوش

تزریق فیلر

جراحی بینی گوشتی

جراحی بینی استخوانی

جراحی انحراف بینی

عمل بینی گوشتی

عمل بینی گوشتی

عمل زیبایی بینی

جراحی بینی گوشتی

عمل زیبایی بینی

جراحی پلک بالا و پایین

جراحی بینی

نتیجه جراحی بینی

جراجی بینی

جراحی بینی

جراحی بینی

جراجی بینی

تزریق چربی به صورت 4 روز بعد از عمل

نمونه جراحی های زیبایی بینی در یک نگاه

نمونه جراحی بینی گوشتی

نمونه جراحی بینی زیبایی بینی گوشتی و پهن

نمونه جراحی بینی

تقویت استخوان فک پایین با تزریق چربی

تزریق چربی به صورت

تزریق چربی در چه سنی توصیه می شود؟

جراحی آندوسکوپی سینوس

جراحی زیبایی بینی بلافاصله بعد از عمل

تخلیه ژل پاژ

جراحی بینی گوشتی با پوست ضخیم

جراحی زیبایی بینی

دو ماه بعد از جراحی بینی

نتیجه رضایت بخش بیمار بعد از جراحی بینی

رضایت بیمار پس از جراحی بینی گوشتی

رفع خطوط اخم و پیشانی با تزریق بوتاکس

جوانسازی صورت با تزریق چربی

بخشی از نمونه جراحی های زیبایی دکتر مرادی